Фондация „Ангелски деца“

Фондация „Ангелски деца“ се занимава с дейности, насочени към подпомагане развитието на деца със специализирани образователни потребности (СОП) и техните близки.

Привличане на специалисти в областта на ерготерапията, сензорната интеграция, психолози и други терапевтични и иновативни методи за работа с деца със СОП, както и прилагане на индивидуален подход в работа с деца, които имат нужда от подготовка за детска градина или училище. Индивидулания подход включва дейности насочени не само към умението да пишат, разпознават букви и цифри, а много повече, необходимо е те да имат т.нар. функционална готовност, която включва- моторна координация, планиране на движенията и дейности, сензорно-интегративното развитие. Децата със специални образователни протребности и трудностите, които те изпитват, са не само в сферата на четeне, писане и математика, те са свързани и с глобална и финна моторика, проприоцептивната сфера, вестибуларна чувствителност, сензорно възприятие и сензорна интеграция, зрително и слухово възприятие на информацията. Адекватното протичане на тези функции зависи от зрелостта на нервната система и социалното развитие. Децата със специални образователни потребности имат специфични затруднения, които са предпоставка за трудности в живота, в детската градина, в училище.

За постигане на своите цели Фондацията ще използва следните средства:

 

  • Организиране на събития като отворени врати, кампании и други;
  • Разработване на програми за работа с деца СОП, както и специализирани модули;
  • Привличане на партьорства с цел осигуряване на оборудвани специализирани помещения за работа със СОП деца, както и спонсорства (безвъмездни средства);
  • Създаване на спектакли, постановки и други мероприятия за деца СОП;
  • Привличане на физически и човешки ресурс с оглед създаването на подходяща среда за деца СОП и тяхната интеграция на национално и международно равнищя;
  • Организиране на публични събития с цел разпространение на дейността на фондацията, както и привличане на деца със СОП и техните родители;
  • Привличане на финансиране, посредством организации, физически и юридически лица на национално и международно ниво.
  • Участие в проекти и инициативи за подпомагане образованието на деца СОП и тяхната интеграция;
  • Осъществяване на партьорство с други национални и международни организации;
  • Реализиране на обмен на идеи, опит и информация с международни организации и организиране на събития на теми свърани с основната дейност на фондацията.

Ако искате да подкрепите нашите идеи и да поемете по този път заедно с нас, нашата банкова сметка е: 
BG70FINV91501217166797 Fibank

 

Ако желаете Вашето дарение да бъде използване за точно определена цел, отбележете това в основанието за плащане или го опишете на e-mail на Фондацията: angelschildrenfondation@gmail.com

Благодарим на нашите партньори и дарители!
Вашата подкрепа означава много за нас!

 

Партньори